دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دین حسن مرآت اسفندیاری به خانم خواتین اسفندیاری، ۱۳۱۹ ش

دین حسن مرآت اسفندیاری به خانم خواتین اسفندیاری، ۱۳۱۹ ش

برگه وزارت عدلیه حوزه ثبت کرمان، ورقه اسناد ذمه، در مورد مبلغ بیست و دو هزار و ششصد ریال که حسن مرآت اسفندیاری، پسر حسین (سردار نصرت)، به خانم خواتین اسفندیاری، دختر محمد مهدی (عدل الملک)، مدیون است که باید در مدت یک سال بپردازد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۰ تير ۱۳۱۹ ش
  • ابعاد ۲۲ × ۳۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها خانم خواتین
  • متعلق به مجموعه خانم خواتین
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17202A2
  •