دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه بی‌بی مریم با همسرش، ۱۲۸۶ ق

بیع نامه بی‌بی مریم با همسرش، ۱۲۸۶ ق

بیع نامه بی‌بی مریم، دختر کوچک میرزا علی رضا، با همسرش میرزا محمد خان، پسر عبدالحسین خان، در خصوص یک دانگ از شش دانگ مزرعه جزان خاص واقع در ریگان به ازای مبلغ یک‌صد و هفتاد و پنج تومان نقد رایج خزانه به قرار ریال جدیدالضرب متعارف عددی ۲۶ نخود یک‌هزار دینار مسکوک به سکه پادشاه ناصرالدین شاه، به تاریخ ۱۴ جمادی‌الاول ۱۲۸۶ ق، و جمیع خیارات این مبایعه به مال‌المصالحه مبلغ یک‌صد دینار نقد که عبارت از سه پول بزرگ باشد و مقدار یک چهاریک گندم به وزن تبریز؛ در حاشیه آمده است که یک دست چرخ و چهار نفر چاهخو [چاه کن] به همراه یک دانگ مزرعه مزبور هستند. در پشت سند به تاریخ ۱۵ جمادی‌الاول ۱۲۸۶ ق، میرزا محمد خان ملک ذکر شده را به ازای مبلغ دویست تومان نقد رایج خزانه به قرار ریال جدیدالضرب معروف به عددی ۲۶ نخود یک‌هزار دینار مسکوک به سکه پادشاه ناصرالدین شاه به ابراهیم خان سرهنگ فروخته است و جمیع خیارات در این مبایعه را به مال‌المصالحه مبلغ یک‌صد دینار نقد که عبارت از سه پول بزرگ باشد و مقدار یک چهاریک گندم به وزن تبریز مصالحه کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۴ جمادی‌الاول ۱۲۸۶ ق
  • ابعاد ۲۱.۵ × ۳۶.۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها فلورا معینیان
  • متعلق به مجموعه فلورا معینیان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16194A121
  •