دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه محمد عامری به همسرش آذرمیدخت، ۱۳۳۴ ش

نامه محمد عامری به همسرش آذرمیدخت، ۱۳۳۴ ش

شامل احوالپرسی از همسر و فرزندانش غلامحسین، گلناز، فاطمه، و فریده، تلاش اهالی ریگان برای آوردن آب به این منطقه ولی قطع مجدد آب و ضرر روزانه چهارصد تومانی، از بین رفتن مزارع جو و گندم و بیچارگی مردم از این امر، ناراحتی وی از این مسئله، بازگشت به ابارق و انتظار برای آمدن خانواده، فرستادن رحیمی به همین منظور، فرستان علی شوفر به کرمان با تعدادی بره که توسط عباسخان به فروش برسد، آوردن اسباب اثاثیه توسط علی شوفر و آمدن خودشان با آقا میرزا محمدخان با ماشین بیوک، گرفتن پول از شاطر در صورت نیاز، گرفتن سه هزار تومان طلبش از برادرش، دعوت تیمو به آمدن به ابارق، ارسال کارت تبریک عید برای افراد خانواده از جمله پوران، دکتر، محسن، و کیانیان، طوفان شدید در ریگان و جاری شدن سیل ریگ، سفارش در حفظ امنیت منزل و خوابیدن اصغر در آن، احوالپرسی از عزت الله و سیمین اگر در کرمان یا شهداد هستند، سلام رساندن به اورانوس و عباس خان و درخواست از آنان برای آمدن به ابارق، سلام رساندن به ناصر، روشن، و نپتون، ارسال لیست وسایل مورد لزوم جهت ابارق، رفتنش به منطقه پرآب گزبهمن متعلق به رحمت آباد با صد کارگر جهت آوردن آب به عباس آباد و ادغام آن با قنات رحمت آباد و محمدآباد، و مهربانی آقای عامری نژاد با وی؛ همراه با پاکت