دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اعتراض بانو ضیاء، بانو صدیقه، و عبدالرسول بر دادنامه دادگاه، ۱۳۲۲ ش

اعتراض بانو ضیاء، بانو صدیقه، و عبدالرسول بر دادنامه دادگاه، ۱۳۲۲ ش

اعتراض بانو ضیاء و پسرش عبدالرسول بر دادنامه شماره ۱۲۳ صادره از دادگاه بخش شعبه دوم شیراز درباره جلال، برادر مرحوم مشهدی رضا، که خانه صغار مشهدی رضا را با فریب به مبلغ نازل پنجاه و یک تومان (که حتی ثلث قیمت واقعی خانه هم نیست) مصالحه کرده و حق فرزندان صغیر آن مرحوم را پایمال کرده‌است. همچنین شکایت از جلال درباره تصرف مقدار گزافی از مسینه آلات ماست بندی و اثاث‌البیت دیگر آن مرحوم که حق صغار را از آنها نداده‌است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۲۲ ش
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۰ آذر ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16179A141
  •