دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه مرضیه خانم و مریم خانم، ۱۳۱۴ ق

صلح نامه مرضیه خانم و مریم خانم، ۱۳۱۴ ق

صلح نامه میان میرزا محمد حسن، سررشته دار تلگرافخانه مبارکه کاشان، به وکالت ثابت از مرضیه خانم (دختر حاجی میرزا محمود) و رضا قلی خان غفاری کاشانی ساکن قریه کله، به وکالت از همسر خود مریم (دختر عبدالله خان غفاری کاشانی) بر سر مجاری المیاه نیم طاق از یک طاق از جمله چهارده طاق مدار قنات آب بالای قریه کله کاشان به انضمام شش دانگ یک باغ در همان قریه، به مال‌المصالحه دو دانگ و دو خمس از یک دانگ (یا دو خمس از شش دانگ) یک باب دکان خبازی واقع در گذر پنجه شاه کاشان و غبن در مصالحه از طرف هر یک معادل پنجاه تومان روپیه عدد نخودی مظفرالدین شاهی عددی. همچنین قرار شد چنانچه از زمان تحریر تا مدت پنجاه سال قمری فسادی در این مصالحه ظاهر شود، علاوه بر غرامات شرعیه، مبلغ یکصد تومان به طرف دیگر داده شود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۱ جمادی‌الثانی ۱۳۱۴ ق
  • ابعاد ۱۰ × ۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها ایران خانم و امیردخت غفاری
  • متعلق به مجموعه ایران خانم و امیردخت غفاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16178A56
  •