دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اجاره نامه میان حاجی ابراهیم و خانم گوهر، ۱۳۱۵ ق

اجاره نامه میان حاجی ابراهیم و خانم گوهر، ۱۳۱۵ ق

اجاره نامه حاجی ابراهیم، فرزند مرحوم آقا محمد شفیع چهارباغی، با خانم گوهر، دختر مرحوم حاجی سید محمد صادق مدرسی، در خصوص یک ربع آب المیاه خالصه ملکی از بیست و هشت طاق با اراضی و مجاری از قصبه و اطراف در مدت سه سال کامل الایام شمسی ابتدا از پانزدهم عید نوروز سلطانی در سنه تخاقوئیل در ازای مبلغ هشت تومان سفید ریال مظفرالدین شاهی و پنج هزار دینار هر ساله. در ضمن تمام مخارج از مالیات و صادرات و مخارج حکومتی و نمره ها و مراسم و رسم مالکانه بر عهده مستأجر است و در حاشیه نیز تصدیق گردیده مجاری مرقوم در مدت سه سال در اختیار حاجی ابراهیم است و شرایط پرداختی در متن هرساله در اول مهرماه جلالی باید انجام گیرد و اختیار فسخ در هنگام رسیدن سر رأس سال برای بقیه مدت با موجر است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ صفر ۱۳۱۵ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۳۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها نینا و سیامک مهرداد
  • متعلق به مجموعه نینا و سیامک مهرداد
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۵ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 15173A34
  •