دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه شیرین جان و غلامعلی، ۱۲۷۴ ق

نکاح نامه شیرین جان و غلامعلی، ۱۲۷۴ ق

نکاح نامه شیرین جان، دختر میرزای خراط، و غلامعلی، غلام حاجی عبدالله پسر حاجی کلبعلی، به صداق مبلغ هشت تومان روپیه ناصرالدین شاهی به انضمام یک دانگ شایع کامل از شش دانگ یک باب خانه واقع در محله شمس آباد. توضیح آنکه حاجی عبدالله به غلام خود، آقا غلامعلی، یک دانگ مشاع از کل شش دانگ یک باب خانه مرقوم را مصالحه کرد و به لفظ خود گفت هرگاه حقی داشتم در اولاد آنها گذشتم و صلح نمودم، ۱۱ ذی الحجه ۱۲۷۴ ق. پشت سند: به تاریخ ۱۲ ربیع الثانی ۱۲۸۳ ق، شیرین جان با حاجی محمد باقر سلطان، پسر حاجی کلبعلی خوزانی، تمام مهر خود را به مال‌المصالحه چهل عدد روپیه نقد مصالحه کرده است. به تاریخ ۱۹ ذی القعده ۱۲۸۳ ق، حاجی محمد باقر مهر را به مال‌المصالحه یک صد دینار پول سفید و مقدار یک صد درم به وزن شاه گندم با زوج مصالحه کرده است با این شرط که اگر زوج همسرش را طلاق دهد مصالحه باطل است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۱ ذی‌الحجه ۱۲۷۴ ق
  • ابعاد ۲۰.۵ × ۳۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها سعید بدیهی
  • متعلق به مجموعه سعید بدیهی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15166A37
  •