دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه میرزا علی خان فرقانی با فرزندانش، ۱۳۴۹ ق

صلح نامه میرزا علی خان فرقانی با فرزندانش، ۱۳۴۹ ق

صلح نامه میرزا علی خان فرقانی، نیرالممالک سابق اصفهانی، با دو نفر اولاد ذکور [خود] علی اصغر و علی اکبر و آن دختر یا پسری که در رحم مادر است، مبنی بر صلح قطعی بدون اختیار فسخ چهار دانگ خانه مسکونی متصرفی خود نزدیک مسجد جامع اصفهان، به مبلغ یکصد دینار و ده مثقال نبات؛ و نیز مصالحه کلیه آنچه اثاثیه و مایملک و غیره از هر جهت که دارا بود از مس و فروش و رخوت و اجناس و اثاث البیت و حبوبات و آرد و رختخواب و کتاب و قرآن و اسباب تحریری و غیره، حتی فرضا میخی که در دیوار خانه مالک بوده و می باشد، به سه نفر اولاد فوق الذکر بدون اختیار فسخ به مال‌المصالحه یکصد دینار وجه نقد و ده مثقال گندم و دیگر برای خود و احدی از سایر اولادان دیگر خود حق و سهم و بهره‌ای نگذارد و نخواهد بود، ۲۳ ربیع الثانی ۱۳۴۹ ق. همچنین مادر سه فرزند خود را که کشور خانم نام می‌باشند و دختر جناب آمحمد قیم و مختار محض بر تصرفات و امورات صغار خود، ۲۳ ربیع الثانی ۱۳۴۹ ق؛ در حاشیه: به لعنت خدا و رسول (ص) گرفتار شود چنانچه احدی سوای مادر آنها در امورات آنها مداخله کند، علی فرقانی؛ حاشیه: توضیح آنکه الیوم که ۲۳ ربیع الثانی ۱۳۴۹ ق می‌باشد که انشاءالله عازم طهران است از مالیه دنیایی به هیچ وجه ابدا هیچ چیز نقد و غیرنقدی ندارد که سهمی و یا بهره به سایر اولادان خود بدهد و یا سهم ببرند. مالیه و دارایی این احقر فقط همین بود که به شرح متن به سه اولاد در متن صلح قطعی کرده است. حاشیه: جناب فرقانی این ورقه را در مسجد جامع به اینجانب میرزا عبدالرحیم طبیب ارائه دادند. پشت سند: به تاریخ سلخ صفر ۱۳۵۴ ق میرزا علی خان فرقانی سه لنگه نمد تقریبا چهار ذرع را که جدیدا ابتیاع نموده به دخترش که صدیقه نام می‌باشد و تقریبا به سن پنج ساله است و همشیره امی علی اکبر و علی اصغر در متن می‌باشد، بدون اختیار فسخ به ازای ده مثقال نبات مصالحه کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۳ ربیع‌الثانی ۱۳۴۹ ق
  • ابعاد ۲۷ × ۴۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها الهه باقری
  • متعلق به مجموعه الهه باقری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۵ تير ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15165A17
  •