دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه، ۱۳۳۹ ق

صلح نامه، ۱۳۳۹ ق

صلح نامه خاور سلطان، دختر مرحوم مشهدی میر و همسر حیدر علی ورنوسفادرانی، از قبل صغار خود، با هاجی [آقا حبیب؟] خان، پسر میرزا عباس از همان قریه، در مورد نیم جریب مفروز واقع در فروند مظفری به مال‌المصالحه مبلغ یازده تومان فضی روپیه یک مثقالی رایج‌المعامله و مبلغ یکصد دینار فلوس نحاس و چهل مثقال گندم موهوبین بابت مصالحه غبن. همسر او، حیدر علی، هم ضمانت داده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۰ شوال ۱۳۳۹ ق
  • ابعاد ۲۰ × ۳۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها الهه باقری
  • متعلق به مجموعه الهه باقری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۵ تير ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15165A13
  •