دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جهان زنان، شماره ۱ تا ۵، ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۰ ش

جهان زنان، شماره ۱ تا ۵، ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۰ ش

مدیریت این نشریه با فرخ آفاق پارسا و صاحب امتیاز آن همسرش فرخ دین پارسا بود. شماره های ۱ تا ۴، چاپ ۱۲۹۹ و ۱۳۰۰ ش مشهد، در یک جلد و شماره ۵، چاپ ۱۳۰۰ ش تهران، در جلد دیگر آمده اند.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۳۹ یا ۱۳۴۰ ق
 • یادداشت ها

  منبع: http://www.iranicaonline.org/articles/jahan-e-zanan؛ متأسفانه هنگام عکسبرداری، دو صفحه ۱۶ و ۱۷ مجله شماره ۱ و دو صفحه ۱۱۰ و ۱۱۱ مجله شماره ۵ از قلم افتاده اند.

 • ابعاد جلد ۱: ۱۳ × ۲۲.۵ سانتیمتر، جلد ۲: ۱۴ × ۲۰.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها مرکز اسناد و مطالعات رسانه ها
 • متعلق به مرکز اسناد و مطالعات رسانه ها
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ش
 • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 15160A1
 •