دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شکایت زنان از کبوتربازان، ۱۳۲۸ ق

شکایت زنان از کبوتربازان، ۱۳۲۸ ق

شکایت چند زن از محلۀ عودلاجان درباره حرکات کبوتربازان و پرتاب سنگ از پشت‌ بام‌ها که مانع آزادی زن‌ها در فضای حیاط و خانۀ خودشان شده است.

نمای تفصیلی