دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اعانه خانم افضل، ۱۳۲۷ ق

اعانه خانم افضل، ۱۳۲۷ ق

اعانه خانم افضل، معلم دبستان دوشیزگان، برای حریق‌زدگان بازار

نمای تفصیلی