دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نوشته‌های طایره در ایران نو، ۱۳۲۷ ق

نوشته‌های طایره در ایران نو، ۱۳۲۷ ق

نوشته‌های طایره درباره آموزش زنان که باعنوان لایحه (یا مکتوب) خانم دانشمند در پنج شماره ۶۵، ۶۹، ۷۸، ۸۴، و ۹۲ ایران نو چاپ شده‌اند

نمای تفصیلی

  • آفریننده عصمت خانم (طایره)
  • تاریخ ۲۹ شوال ۱۳۲۷ ق تا ۴ ذی‌الحجه ۱۳۲۷ ق
  • مجموعه ها ایران نو -- مقاله‌های زنان
  • متعلق به مجموعه ایران نو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 15158B3
  •