دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه‌ حاجب به ایران نو، ۱۳۲۹ ق

نامه‌ حاجب به ایران نو، ۱۳۲۹ ق

نوشته حاجب، دختر امیر معظم، درباره جمع وجوهات برای فقرا؛ یپرم خان نامه را از فرانسه ترجمه کرده است.

نمای تفصیلی