دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح‌ نامه مریم سلطان خانم و آقا میرزا محمود خان، ۱۳۳۵ ق

نکاح‌ نامه مریم سلطان خانم و آقا میرزا محمود خان، ۱۳۳۵ ق

نکاح‌ نامه مریم سلطان خانم، دختر علی اکبر خان، و آقا میرزا محمود خان، پسر محمد حسن؛ با مهریه به مبلغ بیست و پنج تومان وجه رایج فضی احمد شاهی به انضمام لاله و آینه که وجه صداق مرقوم تماماً بر ذمه زوج است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳ رجب ۱۳۳۵ ق
  • ابعاد ۱۶ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره بلوری تفرشی
  • متعلق به مجموعه منصوره بلوری تفرشی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 15152A33
  •