دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه شکایت از محمود آقا و محسن آقا

عریضه شکایت از محمود آقا و محسن آقا

روی کاغذ وزارت عدلیه: عریضه و شکایت آقا میرزا تقی و دیگران در خصوص تجاوز آقا محمود آقا و محسن آقا تاجران گنجه تبعه روس در مجری آب رودخانه و آوردن خسارت به آنها.

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۴۳ ق
  • مجموعه ها رضا سرابی اقدم
  • متعلق به مجموعه رضا سرابی اقدم
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14148A38
  •