دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه درباره کشتیرانی در دریاچه ارومیه

نامه درباره کشتیرانی در دریاچه ارومیه

گزیده‌ای از متن نامه: «تصدقت شوم، خاطر مبارک مسبوق می باشد که هفت سال است تحمل انواع ضرر و خسارت مالی و آبرویی را نموده، با این که توسل و تشبت بهتر و بیشتر از دیگران فراهم بود حفظ ناموس و نان و نمک دولت و شرف خانوادگی را کرده، انتظار عاطفت و مرحمت دولت را داشت. نتیجه برعکس، و این روزها روزنامۀ روسی و ترکی از روسیه رسیده که در یکی از ستون های آن راجع به کشتیرانی دریاچه ارومیه شرحی نوشته اند. سواد عبارت روسی و ترکی لفاً در ورقه جداگانه از نظر مبارک می گذرد […] به خداوند پناه می برم از قطع امید و غلبه یأس و تشبتات اظطراری و هر چه تقصیر می شود، به غیر از خدمتگزاری و حفظ ناموس سلطنتی تقصیری در خود نمی بینم.»

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۷ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها منوچهر ملک قاسمی
  • متعلق به مجموعه منوچهر ملک قاسمی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14144A72
  •