دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پشه نامه شاهزاده خانم، ۱۳۲۳ ق

پشه نامه شاهزاده خانم، ۱۳۲۳ ق

کتابچه اجناس جهیزیه ابتیاعی در دارالسلطنه تبریز به توسط عمدة التجار حاجی ابراهیم تاجر تبریزی و دستیاری افتخارالحاج حاجی حسین تاجر ارومچی. صفحه نخست: کتابچه، کسر جهیزیه نواب مستطاب علیه عالیه شاهزاده خانم که به توسط جناب عمدة التجار حاجی ابراهیم آقا تاجر تبریزی که دردارالسلطنه تبریز خریداری شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ رجب ۱۳۲۳ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها منوچهر ملک قاسمی
  • متعلق به مجموعه منوچهر ملک قاسمی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14144A68
  •