دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سهم شاهزاده خانم، ۱۳۰۴ ش

سهم شاهزاده خانم، ۱۳۰۴ ش

حق السهم شاهزاده خانم از مالیات و اقساط و تخفیف سرباز. صورت مالیات سیچقان ئیل و اقساط پنج ساله و تخفیف سرباز شیشوان به قرار ثبت که ذیلاً نوشته می شود به تاریخ ۲۲ دی‌ماه ۱۳۰۴: سه هزار و سیصد و هشتاد و یک تومان. باقی مالیات سیچقان ئیل فقط در عهده ۱۲ نفر پسر مالکین شیشوان است: نهصد و هفتاد و پنج تومان؛ اقساط سنواتی سیچقان ئیل، اودئیل، پارس ئیل، توشقان ئیل، لوی ئیل ۱۳۰۷: ده هزار و دویست وچهل و شش تومان و هشتصد دینار، تقسیم بر ۲۹ سهم دختر؛ تخفیف سرباز شیشوان در سنه تنگوزئیل ۱۳۰۲: صد و شصت تومان تقسیم بر ۲۹ سهم دختر. سه هزار و سیصد و هشتاد و یک تومان و هشتصد دینار، ۸ سهم: شاهزاده مظفرالسلطنه… سلطان مراد میرزا… سهم شاهزاده خانم در تخفیف سرباز بیست و نه تومان، سلطان مسعود میرزا… علیقلی میرزا… دو نفر همشیره هایش…

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۲ دى ۱۳۰۴ ش
  • ابعاد ۳۴ × ۴۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها منوچهر ملک قاسمی
  • متعلق به مجموعه منوچهر ملک قاسمی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14144A52
  •