دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه دختران محمد باقر با آقا محمد، ۱۱۸۴ ق

صلح نامه دختران محمد باقر با آقا محمد، ۱۱۸۴ ق

آقا محمد، پسر عزیز خوراسگانی، با بی بی نساء، مهر نساء، و بیگم خانم، دختران آقا محمد باقر، بر سر یک باب خانه مشهور به تالار در محله وسطی قریه خوراسگان و حدود معین که در سند آمده اختلاف پیدا کرده است. آقا محمد مدعی شده که چهار دانگ از خانه مزبور به ارث به او رسیده، اما دختران آقا باقر منکر این مقدار هستند. به همین منظور و برای رفع اختلاف، همگی در محضر شرع حاضر و به این صورت مصالحه کردند که از شش دانگ خانه، دو دانگ و نیم متعلق به آقا محمد و سه دانگ و نیم متعلق به دختران است و من بعد هر ادعایی شود باطل است. در حاشیه آقا محمد اقرار و اعتراف کرده که تمام حقوقی را که از خانه تالار مدعی بوده دریافت کرده است و درخصوص خانه عبدالغفار مشهور به باغ و راه خانه عبدالغفار مصالحه صورت گرفته است و حق و ادعایی ندارد. در پشت سند در تاریخ ۱۱ ربیع الثانی ۱۲۲۰ ق تمام سهم بیگم خانم که یک دانگ و یک سهم از شش دانگ بوده به مبلغ هشت تومان به آقا فتحعلی خوراسگانی، پسر آقا زین العابدین، منتقل شده و در تاریخ ۱۰ رجب ۱۲۲۰ ق سهم آقا محمد و سهم مهر نساء خانم (در مجموع سه دانگ و چهار سهم از شش دانگ) به مبلغ بیست و دو تومان به آقا فتحعلی منتقل شد و در همان تاریخ تمام سهم بی بی نساء خانم نیز که یک دانگ و یک سهم بود به آقا فتحعلی منتقل شد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۹ جمادی‌الاول ۱۱۸۴ ق
  • ابعاد ۲۳ × ۴۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ مهر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A84
  •