دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ادعیه

ادعیه

دو دعا: یکی که چنانکه بر سر یا چشم یا چنگال و یا دیگر اعضاء هدهد بخوانند مؤثر آثار متفاوت شود، از جمله بینا کردن، عاشق کردن، آبستن نشدن، یاد گرفتن هر آنچه شنیده شود، و دیگر اثرات. دومی برای درمان امراض، از جمله زبان باز کردن کودک گنگ و بینایی کور.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۷ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ مهر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A79
  •