دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ادعیه

ادعیه

یک رو: شیوه محاسبه ماههای قمری؛ روی دیگر: دعای سوسن غسال در جهت محبت.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۱.۵ × ۱۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ مهر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A76
  •