دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ادعیه

ادعیه

از جمله: اگر جهت محبت و دوستی بر هفت دانه مغز بادام هفت مرتبه بخواند و بخوراند؛ آنقدری مطیع او شود که نتواند بی اذن او آب بیاشامد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۱ × ۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ مهر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A73
  •