دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ادعیه

ادعیه

از جمله: دعا جهت جلب محبت دیگران که باید سه نوبت بر سیب شیرین خوانده و سپس اول خود و بعد به دیگری خورانده شود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۶.۵ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ مهر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A72
  •