دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نسخه برای زن حامله

نسخه برای زن حامله

نسخه دستور العمل استفاده از دارو برای زنی که بخواهد خدا به او پسر بدهد. این نسخه در سربرگی با مهر دواخانه آلمان در آذربایجان - مرکز تبریز نوشته شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۲ × ۱۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۰ مهر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A56
  •