دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد منتصری به عمید لشکر، ۱۳۰۳ ش

محمد منتصری به عمید لشکر، ۱۳۰۳ ش

محمد منتصری، پسر عموی عمید لشکر، نامه شوخی آمیزی که روی برگه وزارت جنگ درباره مخالفت با ازدواج عمید لشکر نوشته شده است. در برگه اول، به تاریخ ۲ جدی ۱۳۰۳ ش، خطاب به آقا میرزا علی اصغر خان آمده که به موجب سواد راپورت کمیسیون متشکل از چهار خواتین این ازدواج مصلحت دانسته نشده است و در ضمیمه سواد راپورت کمیسیون آمده با نام چهار زن: کلثوم نه نه، بی بی شاه زینب، دده بزم آرا، و خاله جان؛ پاکت خطاب به عمید لشکر منشی تیپ [ناخوانا] نظام لشکر شمال غربی، ارومیه، از طرف محمد منتصری عضو مالیه لشکری.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۲ دى ۱۳۰۳ ش
  • ابعاد ۱۶.۵ × ۱۸.۵ سانتیمتر، ۱۶.۵ × ۲۰.۵ سانتیمتر، پاکت: ۱۴ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A333
  •