دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

انتقال مهریه همشیره معتمد الکتاب

انتقال مهریه همشیره معتمد الکتاب

همشیره معتمد الکتاب بنا بر بعضی مصالح مهریه خود را به برادرش، معتمد الکتاب، منتقل کرده است. نویسنده خواسته برای اینکه این انتقال شرعی باشد در محضر و به خط گیرنده این عمل صورت گیرد و خواسته چون خانم از خاندان قاجار است این کار محرمانه انجام شود تا بعد زحمتی برای کسی ایجاد نشود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۵.۵ × ۱۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ مهر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A31
  •