دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه اهالی خامنه

عریضه اهالی خامنه

عریضه اهالی خامنه به نوابه علیه عالیه [شاید نزهت الدوله]، دعا برای طول عمر او، سپس اشاره به اینکه پریشانی اهالی خامنه از حد گذشته و این موضوع را مشهدی حیدر خان که شخص بی غرض و مورد وثوق نوابه است همراه با حاجی میرزا عباسقلی خان به چشم خود دیده اند. در ادامه از نوابه علیه تقاضا کرده اند دستور دهد آنها را آسوده کنند و چند استدعا دارند: در خصوص رفتن شخص امینی برای جمع بندی و تجدید مساحت زمین های خامنه و تهیه در دو نسخه، یکی برای اهالی و یکی هم برای مباشر که مباشر نتواند هر ساله مبلغ مالیات را افزایش دهد؛ اینکه عوارض گذشته را که خانم بخشیده بوده دوباره مطالبه نکنند؛ دیگر اشاره به اینکه اهالی برای اینکه از پس مالیات برآیند مقدار اندکی زمین که برای کشت دارند را نیز درخت کاشته و زراعت اندکی وجود دارد، و خواسته اند مالیاتی که صرفه ارباب در آن باشد مجددا تنظیم کنند. در انتها اشاره به ظلم مباشر روستا در گرفتن مالیات بیش از آنچه برای رعایا تعیین شده و اینکه این مسئله را مأمورین از اختلاف جمع مالیات و تطبیق با کتابچه متوجه شده ند و حالا اهالی درخواست آمدن مباشری امین و بی غرض را دارند. در پشت صفحه امضاء و مهر تعدادی از اهالی وجود دارد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۸.۵ × ۱۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A241
  •