دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه اسکندر خان یاور و دیگران، ۱۳۲۱ ق

صلح نامه اسکندر خان یاور و دیگران، ۱۳۲۱ ق

مشهدی عباس از طرف خود و قیمومت از طرف صغار مشهدی حنیفه مرحوم، محسن و رحیم، و پسران خدا قلی سلطان زاویه، نورالله و مهدی، یک چارک ملک خود از یک دانگ مفروز از جمله شش دانگ قریه زاویه را در عوض مبلغ دویست و پنجاه تومان رایج هیجده نخودی وزناً و یک هزار صرفاً قران جدید الضرب با شرط اختیار فسخ به معتمد السلطان حاجی اسکندر خان یاور ساکن قریه چیبنی مصالحه کرده است. در حاشیه دختران خدا قلی سلطان، شفا بیگم، طوبی بیگم، فاطمه بیگم، و زهرا بیگم مصالحه را تأیید کرده اند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۴ محرم ۱۳۲۱ ق
  • ابعاد ۱۹.۵ × ۳۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱ آذر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A230
  •