دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه ریش سفیدان قریه ترکمان به نزهت الدوله

عریضه ریش سفیدان قریه ترکمان به نزهت الدوله

عریضه تظلم خواهی ریش سفیدان قریه ترکمان به نزهت الدوله و شکایت از ملا حیدر، اینکه در همه کارها دخالت می کند و رعایا دیگر نمی دانند او ملا است یا کدخدا یا مباشر و مزاحم کار و کاسبی آنان است. خانم را به روح ساعد الملک قسم داده اند که شر ملا را از سر آنان کم کند، اینکه عیال یکی از رعایا را که پنج شش سال قبل به غربت رفته و در خراسان است، ملا برای خالو زاده خود عقد کرده و خواسته اند آنان را از ظلم و فساد ملا نجات دهد. سند در حاشیه مهر رعایا را دارد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۴ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A211
  •