دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه درباره درخواست رعایا و مباشرین، ۱۳۳۷ ق

عریضه درباره درخواست رعایا و مباشرین، ۱۳۳۷ ق

عریضه درباره تمسکات رعایای کوزه کنان و مباشرین آنجا که هر روز از ارک تتمه غله دیوانی را مطالبه می کنند و علیرغم اینکه نویسنده به مجدالایاله برای رساندن پیام به حضرت مستطاب اطلاع داده بوده، اما چون جوابی نیامده، از مخاطب تقاضا دارد که دستور بدهد مجدالایاله برای محاسبه و دادن وجه حضور پیدا کند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۱ شعبان ۱۳۳۷ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A192
  •