دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صورت وجوه احسان شده، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۷ ق

صورت وجوه احسان شده، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۷ ق

صورت وجوه احسان شده به اشخاص متفرقه و مخارج تعزیه داری لیالی دهه عاشورا در مسجد ششگلان (۱۳۴۶ ق) و مخارج اطعام و افطار و پنج شب ماه رمضان (۱۳۴۶ ق) و سایر مخارج از این دست، هم چنین یک ورق جمع خرج سنه لوی ئیل ۱۳۴۷ ق.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۴۵ یا ۱۳۴۶ ق تا ۱۳۴۷ یا ۱۳۴۸ ق
  • ابعاد ۱۸ × ۲۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۴ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A172
  •