دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

استفتاء

استفتاء

استفتاء از علماء امامیه و فقهای اثنا عشریه در خصوص سه مسئله: اول درخصوص رجوع به زن مخطلغه [مطلقه] بعد از یک ماه و اینکه نیاز است دوباره صیغه نکاح اجرا گردد؛ دوم درباره حبوة [بخشش] بر عموم لباس ها و انگشترها و قرآن‌ها و شمشیرها که [آیا] پسر بزرگ [به ارث] می برد یا تخصصی دارد؛ و سوم درخصوص زن مطلقه ای که بعد از یک یا دو ماه معلوم می شود حامله است سؤال شده آیا برای حمل [باردار شدن] نفقه در شرع معین شده است یا نه. در حاشیه در جواب استفتاء اول نوشته اگر رجوع قبل از مدت اتمام عده انجام شود نیاز به صیغه نیست؛ درباره مسئله دوم حبوة عمومی است اگر مال شخصی پدر بوده، اما اگر برای تجارت خریده باشد جزو حبوة نمی باشد؛ و برای سؤال سوم جوابی نوشته نشده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۱۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۵ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A134
  •