دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه فرخنده خانم و محمد حسین، ۱۳۴۴ ق

نکاح نامه فرخنده خانم و محمد حسین، ۱۳۴۴ ق

نکاح نامه فرخنده خانم [نمازی]، دختر حاج محمد حسین تاجر [نمازی]، و آقا محمد حسین تاجر [آروند]، پسر حاجی محمد تقی تاجر بوشهری؛ با صداق به میزان سی تومان به جهت یک جلد کلام الله قرآن مجید و یک هزار تومان وجه نقد رایج که مبلغ پانصد تومان وجه نقد موصوف بوده باشد و مبلغ یک صد و بیست تومان وجه نقد که به جهت قیمت پانزده مثقال مروارید و یک من ابریشم سبز خام رشتی و مقدار بیست من نمک طعام به انضمام سه دانگ مشاع از کل یک باب خانه که تمامی این سه دانگ بر ذمه آقا محمد حسین است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۸ ذی‌الحجه ۱۳۴۴ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۳۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها ژاله آروند (فریان)
  • متعلق به مجموعه ژاله آروند (فریان)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14135A3
  •