دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ژاله آروند (فریان)

مجموعه ای از عکس های خانوادگی، نامه، و اسناد حقوقی شامل نکاح نامه، وقف نامه، وصیت نامه، صلح نامه، بیع نامه، و اوراق هویت.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواسط قرن ۱۳ تا اواخر قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۲۱ شهریور ۱۳۹۳
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره اخذ 14135
  •