دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرخنده آروند به محمد حسین آروند، ۱۳۳۰ ش

فرخنده آروند به محمد حسین آروند، ۱۳۳۰ ش

نامه فرخنده آروند از لندن به همسرش، محمد حسین آروند، چهارشنبه هفدهم مهر ۱۳۳۰، که در آن از نامه های او تشکر می کند و از نرسیدن نامه های قبلی اش به او و اخوی خود تعجب می کند، از بچه ها، به جز نسرین، گله مند است چرا که نامه نمی نویسند، در مورد وضع درسی بچه ها سفارش می کند، و در مورد لکنت زبان فروزنده و یبوست مزاج او ابراز نگرانی می کند. در ادامه راجع به خودش می نویسد: شرح آمدنش به مریضخانه، اتاق خوب آنجا، اینکه وقتی پرستار با تیغ وارد شده او ترسیده که می خواهند پستان دیگرش را هم بردارند، دکترهای آنجا را با دکترهای ایران مقایسه کرده و از آرامش خاطرش در آنجا نوشته. از عکس برداری و سالم بودن پستان چپش نوشته است، روز یکشنبه به توصیه دکتر برای هوا خوری به پارک رفته اند. امروز منتظر جراحی است، از شوهرش خواسته که نگران معالجه نباشند ولی مسآله پول اهم و الزم است و از مخارج بیمارستان و دکترها نوشته است. در مورد عباس هم نوشته است که مسئله اقامتش با مشکل مواجه شده و باید فکری کرد.

نمای تفصیلی

  • آفریننده فرخنده آروند
  • تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۳۰ ش
  • مجموعه ها ژاله آروند (فریان)
  • متعلق به مجموعه ژاله آروند (فریان)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14135A19
  •