دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرخنده و شهلا آروند به نسرین آروند، ۱۳۲۸ ش

فرخنده و شهلا آروند به نسرین آروند، ۱۳۲۸ ش

نامه فرخنده آروند از تهران به دخترش نسرین آروند که در آن بعد از احوالپرسی درباره تجدیدی دخترش در امتخانات می نویسد. در ادامه شهلا آروند به خواهرش نسرین می نویسد.

نمای تفصیلی

  • آفریننده فرخنده آروند
  • تاریخ ۸ مرداد ۱۳۲۸ ش
  • مجموعه ها ژاله آروند (فریان)
  • متعلق به مجموعه ژاله آروند (فریان)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14135A15
  •