دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

خانواده رفعت جاه به همراه دوستانشان در روسیه. از چپ: زیور غفارزاده (دختر ماه پاره و خواهر صفیه)، عباس رفعت جاه (همسر صفیه)، صفیه غفار زاده، دو نفر از دوستانشان با یک فرزند (ناشناخته)

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها اقدس رفعت جاه (فربود)
  • متعلق به اقدس رفعت جاه (فربود)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۵ خرداد ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14134A5
  •