دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه از روحا به خانم پلت، ۱۳۳۹ ق

نامه از روحا به خانم پلت، ۱۳۳۹ ق

در مورد دریافت پول، وضعیت عمومی آموزش در ایران، و همچنین ساخت مدرسه جدید در کارمل

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۶ شوال ۱۳۳۹ ق
  • مجموعه ها آرشیو ملی بهائی
  • متعلق به آرشیو ملی بهائی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 14133A55
  •