دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پته ابریشمی

پته ابریشمی

متعلق به همایون خانم کیانیان؛ حاشیه پشمی را پروین غریب شاهی (صاحب مجموعه)، بعدها، اضافه کرده و قاب گرفته است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۵۹ × ۴۴.۵ سانتیمتر، پهنای حاشیه: ۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها پروین غریب شاهی (صداقت یزدی)
  • متعلق به مجموعه پروین غریب شاهی (صداقت یزدی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ آذر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 14132A21
  •