دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دو قطعه پارچه

دو قطعه پارچه

دو قطعه پارچه کنف؛ متعلق به اشرف الحاجیه، مادربزرگ مادر اقدس بقائی، بوده است که به اقدس بقائی رسیده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • ابعاد ۳۰۰ × ۲۶۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها بقائی
  • متعلق به مجموعه بقائی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۸ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 14127A26
  •