دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه احوالپرسی و اخبار جنگ

نامه احوالپرسی و اخبار جنگ

نامه احوالپرسی و اخبار مربوط به جنگ [جهانی اول] و تاثیر آن در ایران.

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۳۳ یا ۱۳۳۴ ق
  • ابعاد ۲۷ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1393A64
  •