دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه ورثه ماه رخ

عریضه ورثه ماه رخ

عریضه حاجی حسن، ورثه ماه رخ، گزیده متن: عریضه این اهل دعاگو حاجی حسن ورثه ماه رخ، قربان حضور مبارکت گردم بعد از دعاگویی معروض می‌دارم درخصوص یک طاق میاه خلیل آباد با اراضی تابعه آن که دست محمد حسن و حبیب الله بوده است، ملک ورثه ماهرخ همشیره حبیب الله می باشد و مدتی است آنچه مطالبه حق خود می کنم جواب‌های نامشروع می دهد و می گوید از مرحوم ابوی خریده ام می گویم قباله آن را ارائه دهید، می گویند قباله نداریم. اگر خریده اند قباله بیرون [؟] آورند، اگر قباله ندارند از کجا مال مرحوم جنت مکان نواب نباشد در هرصورت مستدعی ام بفرمایید یک طاق خلیل آباد را نسازند تا معلوم و محقق شود ملک کی است و حکم آن را بفرمائید. زیاد عرضی ندارد باقی امرکم مطاع. مهر پشت نامه: یا محمد حسین.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A62
  •