دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه بی بی بیگم

صلح نامه بی بی بیگم

گزیده متن: هی المسماه بی بی بیگم تمامی مقدارنیم من [ناخوانا] به وزن شاه [ناخوانا] تاجر پسند به مبلغ شش تومان و سه هزار دینار و در ضمن العقد لازم شرط شرعی که از حال تحریر الی یک سال کامل را مثل [ناخوانا] نموده و به سوی تسویه سر فسخ مصالحه مشروط بوده باشد و الا بیع لازم و مبلغ یک تومان و دو هزار دینار باید مجانا به علاوه از مبلغ اصل سهم سازی بماند و هرگاه قبل از موعد مبلغ ناخوانا را ندهند یک تومان چهار هزار به قسط الشهور حساب شود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹.۵ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A48
  •