دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پاکت نامه

پاکت نامه

روی پاکت: عریضه خدمت حضرت مستطاب سرکار نواب علیه عالیه مخدره معظمه محترمه بی بی عمه دامت شوکته. مهر پشت پاکت: بنت محمد رضا

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۵ شوال ۱۳۲۴ ق
  • ابعاد ۱۴ × ۱۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۸ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A107
  •