دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه کبری خانم و تقی خان، ۱۳۴۳ ق

نکاح نامه کبری خانم و تقی خان، ۱۳۴۳ ق

نکاح نامه کبری خانم، فرزند حمزه علی بیک، با تقی خان پیشخدمت بلدیه، فرزند یوسف خان تبریزی، به تاریخ هشتم شوال ۱۳۴۳ ق با مهریه به میزان صد و سی تومان، یک جلد قرآن که هدیه آن پنج تومان است، یک تخته آینه، و یک پایه بلور که از آن مقدار پنجاه تومان به زوجه داده شد و مبلغ هشتاد تومان به علاوه قرآن بر ذمه زوج است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۸ شوال ۱۳۴۳ ق
  • مجموعه ها مرکز اسناد و كتابخانه استان يزد
  • متعلق به مرکز اسناد و كتابخانه استان يزد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13122A22
  •