دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه سیده معصومه خانم و شیخ عبدالرزاق، ۱۳۲۹ ق

نکاح نامه سیده معصومه خانم و شیخ عبدالرزاق، ۱۳۲۹ ق

نکاح نامه سیده معصومه خانم، فرزند سید اسماعیل، با شیخ عبدالرزاق روضه خوان، فرزند شیخ محمد روضه خوان، به تاریخ نهم ذی القعده ۱۳۲۹ ق با مهریه به میزان سی و یک تومان پول سفید.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۹ ذی‌القعده ۱۳۲۹ ق
  • مجموعه ها مرکز اسناد و كتابخانه استان يزد
  • متعلق به مرکز اسناد و كتابخانه استان يزد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13122A13
  •