دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

برگ طالع

برگ طالع

یک برگه فال و طالع بینی که نوشته های آن به شرح زیر است: اگرچه زحل در طالع باعث فی الجمله نحوست و تشویش است در این روزها اما چون سعدین در خانه امید و سهم السعاده در نیت [ناخوانا] است [ناخوانا] و سهم الغیب هم در وسط الله است که خانه سلطان و شغل و عمل است. انشاءالله مقصود به طوری که منظور است از جانب سلطان به عمل خواهد آمد خصوصاً که صاحب وسط [ناخوانا] در طالع و ناظر به صاحب طالع است. بعد از فضل الله التفات ملوکانه نسبت به صاحب طالع صادر خواهد شد و چون صاحب طالع در سیم و صاحب بیت السفر در خانه امید است انشاء الله تعالی اکثر مقاصد و مطالب در سفر به دست خواهد آمد و عاقبت کار در نهایت سعادت خواهد بود و چون زحل که صاحب هفتم و کوکب خصم است در طالع محترق می شود دلیل ضعف و خرابی مدعیان و تسلط بر دشمنان و چون شمس که کوکب سلطان و مریخ که صاحب بیت عاشر است، هر دو در طالعند و ناظر به صاحب طالع دلیل است که صاحب طالع را از پادشاه اعانت و امداد کلی حاصل شود و قدر و مرتبه بلند به دست آورد و صاحب حکم شود و چون صاحب بیت المال منحوس و [ناخوانا] هم در بیت المال می شود دلالت بر [ناخوانا] مال است تا این که رب بیت المال از نظر نحوس دور شود و انشاءالله تعالی در اواسط ذی حجه آثار نحوست بکلیه برطرف و علامات سعادت یوما فی یوما به ظهور خواهد آمد و بعد از فضل اله مقصود به طور دلخواه به عمل خواهد آمد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۴ × ۱۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117B9
  •