دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه امیره بیگم خانم با میرزا ابوالقاسم خان، ۱۳۲۱ ق

نکاح نامه امیره بیگم خانم با میرزا ابوالقاسم خان، ۱۳۲۱ ق

نکاح نامه امیره بیگم خانم، دختر آقا میرزا محمدحسین، با میرزا ابوالقاسم خان، فرزند فضل الله خان، با مهریه به میزان پنجاه تومان رایج وجه نقد و یک حلقه انگشتر به قیمت یکصد تومان رایج و یک طاقه شال به قیمت پنجاه تومان رایج که تمام حین العقد تسلیم منکوحه شده است و تمامی مجری المیاه و محل زراعت یک سهم و نیم شایع کامل ملکی متصرفی خود را از دوازده سهم کل مزرعه آب قوله واقعه در بلوک سرجام با کافه ملحقات شرعیه آن از اراضی و صحاری آن و یونجه زار و انهار و قلعه و حصار قیمت مبلغ پانصد تومان رایج که کلا از ملک و جواهر هفتصد تومان می شود و به تصرف مالکانه منکوحه داده که تصرف مالکانه شد و والد ناکح مزبور حاضر شد و اجازه و تصدیق مراتب مسطور را صادر کرد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۶ رجب ۱۳۲۱ ق
  • ابعاد ۱۵ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117B10
  •