دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه اشرف امینی به آقای داود زاده

نامه اشرف امینی به آقای داود زاده

نامه اشرف امینی (فخرالدوله) به آقای داود زاده درباره اختلافات مربوط به یک معامله ملکی که ظاهرا میراث فردی به نام آقا سید جواد خان نام بوده، اینکه نویسنده از اول هم تمایلی به این معامله نداشته، و گویا قیمت‌های پیشنهادی را قابل قبول نمیداند.

نمای تفصیلی

 • آفریننده اشرف الملوک امینی (فخر الدوله)
 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است.

 • مجموعه ها فخرالدوله امینی (قاجار)
 • متعلق به مجموعه فخرالدوله امینی (قاجار)
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۶ تير ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 13113A5
 •